GromExpert

  Sposób realizowania obliczeń w programie GromExpert

Przejdź do:

Zasady ogólne, opis programu GromExpert.

Odstępy iskrobezpieczne, kąty osłonowe.

Norma PN-IEC 61024-1 wprowadza w pkt. 1.2.29 pojęcie "poziom ochrony". Jest to parametr wyrażający prawdopodobieństwo z jakim urządzenie piorunochronne chroni przestrzeń , czyli mówi o jego skuteczności E. Poniższa tabela pokazuje zależność skuteczności E od poziomu ochrony:

Większość parametrów dotyczących ochrony, zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, zależy od przyjętego poziomu ochrony.

Wyboru poziomu ochrony dokonujemy na podstawie oszacowania krytycznego poziomu ochrony Ec, który liczony jest w następujący sposób:

gdzie:

Nc - akceptowana, powodująca szkodę, częstość wyładowań w obiekt.

Nd - spodziewana roczna liczba wyładowań w obiekt.

Aby ochrona była skuteczna musi być spełniony warunek: E > Ec

i tak, jeśli:

    E > 0,98 - poziom I+
0,98 < E <= 0,90 - poziom I
0,90 < E <= 0,95 - poziom II
0,80 < E <= 0,90 - poziom III
0,00 < E <= 0,80 - poziom IV
0,00 <= E     - brak instalacji

Oszacowanie współczynników Nc i Nd.

Spodziewaną częstosć wyładowań w obiekt Nd można wyznaczyć z zależności:

Nd = Ng Ae Ce 10-6 [rok-1]

w której:

Ng - średnia roczna gęstość wyładowań na km2 szacowana w sposób uproszczony następująco:

 • Ng = 1,8 wyładowania/km2/rok - dla 20 dni burzowych (dotyczy obszaru Polski na północ od równoleżnika 51030' - Częstochowa).
 • Ng = 2,5 wyładowania/km2/rok - dla 25 dni burzowych na pozostałym obszarze.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna.

Ae = ab+6h(a+b)+9 h2

gdzie a, b, h - długość, szerokość, wysokość budynku.

Ce - współczynnik określający położenie budynku:

 • Ce = 0,25 dla budynków w terenie zabudowanym lub zalesionym z obiektami równymi wysokością lub wyższymi.
 • Ce = 0,5 dla budynków otoczonych niższymi obiektami.
 • Ce = 1 dla budynków wolnostojących bez zabudowy w odległości 3h.
 • Ce = 2 dla budynków wolnostojących na szczycie góry lub wzniesieniu.

Akceptowana częstość wyładowań w obiekt Nc ustalana jest na drodze analizy ryzyka szkód. W przypadku własności prywatnej parametr ten jest zależny od właściciela obiektu i projektanta instalacji. Na użytek rozwiązań projektowych, w przypadku ważnych obiektów użyteczności publicznej, norma podaje dwie wartości:

 • Nc = 10-3 dla obiektów zwykłych,
 • Nc = 10-5 dla obiektów zagrożonych wybuchem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z zastosowaniem programu GromExpert należy użyć do obliczeń tych wartości współczynnika Nc. Proszę zawsze jednak pamiętać, że to projektant decyduje o poziomie ochrony, a w/w współczynniki doprowadzają czasem do niedorzeczności, co wykazaliśmy na dwóch przykładach w Prezentacji Praktyczne Aspekty Budowy Instalacji Odgromowych - slajd 18-22.

W normie PN-IEC 61024-1-1 pkt 4.1. znajdziemy zapis pozwalający nam szacować Nc i zależną od niego wartość E w sposób podobny do tego jak robi to GromExpert:

"Wartość Nc może być ustalona w drodze analizy ryzyka szkód przy uwzględnieniu takich czynników, jak:

  • typ konstrukcji

 

 • obecność substancji palnych i wybuchowych
 • środki przeznaczone do redukcji wynikowych skutków piorunowych
 • liczba poszkodowanych ludzi
 • typ i znaczenie wchodzących w grę usług publicznych
 • wartość mienia narażonego na szkodę

 

 • inne czynniki"

Wobec braku w normie PN-IEC 61024-1-1 szczegółowych danych pozwalających na oszacowanie współczynnika Nc właśnie w ten sposób, użyty w naszym programie algorytm liczenia opiera się na danych liczbowych opublikowanych w normie niemieckiej DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100): 1996-08. Należy również mieć na uwadze, że sposób liczenia współczynnika Nd przy wykorzystaniu współczynnika Ce i tylko jednego sposobu liczenia powierzchni ekwiwalentnej Ae również został zaczerpnięty z tej publikacji.

Współczynnik Nc szacujemy następujaco:

Nc = A B C

gdzie:

A - komponenty wynikające z konstrukcji budynku.

B - komponenty wynikające z charakterystyki budynku.

C - komponenty wynikające ze skutków wyładowania w obiekt.Ten sposób liczenia, daje powtarzalne wyniki, które nie odbiegają w znaczny sposób od założonej klasyfikacji obiektów ze względu na ich wyposażenie i przeznaczenie. W wielu przypadkach, na przestrzeni prawie pięciu lat jego istnienia, program GromExpert był jedynym powszechnie dostępnym narzędziem do szybkiego oszacowania poziomu ochrony.

Przejdź do:

Zasady ogólne, opis programu GromExpert.

Odstępy iskrobezpieczne, kąty osłonowe.