Regulamin sprzedaży

 1. Zastosowanie

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp. j. - zwaną dalej “Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanymi dalej “Kupującymi”, o ile umowy te, zawarte w formie pisemnej, nie stanowią inaczej.
 2. Ponadto, do umów zawieranych z Kupującymi, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą niniejsze Warunki Sprzedaży stosują się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

 2. Dane techniczne i informacje

      Dane techniczne i inne informacje zawarte w katalogach, materiałach reklamowych lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny.

 3. Terminy i inne warunki dostawy

 1. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy przewoźnikowi.
 2. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży -faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Kupujący inaczej zadysponuje w formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli zamówienie obejmuje towar, którego chwilowo brak w magazynach Sprzedawcy, to Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego i wyznaczy przybliżony termin dostawy. Jeżeli zamówienie obejmuje chwilowo brakujące towary, Sprzedający wydaje towary będące na składzie, natomiast brakujące będą dosłane oddzielną dostawą natychmiast po uzupełnieniu stanu magazynowego.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy przewoźnikowi.
 7. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.
 8. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona i/lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawiadomić przewoźnika o takim uszkodzeniu lub ubytku towaru.

 4. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym poświadczeniem Sprzedającego, dokonać zwrotu towaru lub żądać jego zamiany. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo, do fakturowania ewentualnych kosztów poniesionych przy tej operacji.
 2. Kupujący może skorzystać z tego prawa pod warunkiem, że na własny koszt prześle Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

 5. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny w katalogach i cennikach Sprzedawcy podane są w złotych.
 2. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może, bez odrębnej zapowiedzi zmieniać je w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych np. wzrostem cen zakupu materiałów i półproduktów, podatków, opłat publicznych lub zmian kursów walut.
 3. Informację o cenie towaru, aktualnej w dniu zamówienia, Kupujący może otrzymać w Dziale Sprzedaży.
 4. Zapłata winna nastąpić, o ile strony nie ustalą inaczej, za zaliczeniem pocztowym. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 6. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
 2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy
 3. Uznanie weksla lub inne zobowiązania nie są traktowane jako zapłata do chwili ich realizacji.

 7. Reklamacja

      Kupujący zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje należy zgłaszać natychmiast do Działu Sprzedaży.

 8. Gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania towaru w celu dostarczenia Kupującemu.
 3. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien towar obarczony wadami odesłać Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki i przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.
 4. Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, zwrócić Kupującemu otrzymaną sumę pieniędzy odpowiadającą cenie zakupu.
 5. W takim wypadku, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy winien zwrócić Sprzedawcy, na własny koszt i ryzyko, zakupiony towar w ilości i jakości w takim samym stanie, w jakim został mu wydany. Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od sumy pieniędzy zwróconej Kupującemu, równowartości części towarów zatrzymanych przez Kupującego, a w przypadku zwrotu towarów uszkodzonych po ich wydaniu z magazynu Sprzedawcy, także równowartości takiego uszkodzenia.
 6. Zobowiązania Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.
 7. Gwarancja na towary zwrócone Kupującemu po usunięciu wad lub towary wymienione na towar wolny od wad, trwa przez ten sam okres, o którym mowa w pkt. 2, liczony od dnia ponownego wydania danego towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia Kupującemu.
 8. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczaniem.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego, zmianami dokonanymi przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy, naprawami niewłaściwie przeprowadzonymi przez Kupującego lub wynikającymi z normalnego zużycia.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji.

 9. Siła wyższa

      W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, Sprzedający jest zwolniony od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

 10. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.
 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.
 4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do dwukrotności ceny towaru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

 11. Ograniczenia dalszej odsprzedaży, reeksportu itd.

      W przypadku dalszej odsprzedaży, eksportu lub podobnego rozporządzenia zakupionym towarem lub towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się:

 1. Uzyskać wymagane zezwolenia, atesty, homologacje i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów i stosować się do obowiązujących przepisów, np. przepisów dotyczących towarów nie oznakowanych symbolem “B”, (towary sprzedawane według zasad tzw. importu indywidualnego) oraz
 2. Nałożyć na nowego nabywcę towaru te same zobowiązania, które spoczywają na Kupującym zgodnie z powyższym punktem 1.

 12. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

SPINPOL H.T.