Instalacja odgromowa w procesie inwestycyjnym.

Już w poprzedniej wersji norm znajdowaliśmy wiele odniesień do problemu właściwego projektowania i wykonawstwa instalacji odgromowych. Obecne normy serii 62305 kładą duży nacisk na kompetencje osób biorących udział w realizacji inwestycji oraz na właściwą współpracę architekta i wykonawcy budowlanego ze specjalistą w dziedzinie ochrony odgromowej. Już we wstępie do arkusza 3 omawianej normy znajdziemy definicję [3.32, 3.33] określającą, że:
"...projektant (instalator) ochrony odgromowej to osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania (wykonywania) LPS".

Dalej czytamy, że:
LPS powinien zostać zaprojektowany i zainstalowany przez projektantów i instalatorów LPS [E.4.1]. Dokumentacja projektowa, wg. [4.2], powinna zawierać wszystkie konieczne informacje zapewniające prawidłowe wykonanie kompletnej instalacji.
Znana z normy PN-IEC 61312-1 zał. E procedura zwana "Zarządzanie ochroną" została w normie PN-EN 62305-4 rozszerzona o dodatkowe czynności związane ze wstępną i końcową analizą ryzyka. Czynności te należą do kompetencji "Eksperta ochrony odgromowej" - specjalności, która w rzeczywistości nie istnieje.
Wg zapisów normy, nie istniejący Ekspert, powinien brać udział w procesie powstawania budynku od momentu jego planowania, poprzez projektowanie, wykonawstwo do etapu końcowych odbiorów. Udział Eksperta na każdym z etapów powinien polegać na regularnych konsultacjach z właścicielem, architektem, wykonawcą budowlanym, przedstawicielami straży pożarnej, instalatorami systemów elektrycznych i elektronicznych. Jak widać z powyższego, zakres obowiązków Eksperta jest obszerny i w związku z tym będziemy czekać z niecierpliwością na wykreowanie tej specjalności na rynku usług budowlanych.