Rejestracja konta* - pola obowiązkowe


Warunki dostaw

Przeznaczenie sklepu

Sklep internetowy na stronie www.spinpol.com.pl/sklep służy do szybkiego wyboru artykułów, oszacowania ich wartości i automatycznego wygenerowania zamówienia adresowanego do Działu Sprzedaży P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp. j.; 25-619 Kielce; ul. Chałubińskiego 42.

Wyłączenia

Sklep nie zawiera informacji nt. dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy, nie posiada możliwości płacenia za towar kartami płatniczymi, a wygenerowane automatycznie zamówienie jest tylko podstawą do dalszych negocjacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na temat dostępności towaru, cen, ewentualnych rabatów, terminu dostawy, terminu i sposobu płatności. Wszelkie informacje dotyczące wygenerowanego zamówienia można uzyskać w Dziale Sprzedaży pod nr tel. 041/345-74-76.

Procedura składania zamówienia

Po wygenerowaniu zamówienia na stronie sklepu, Kupujący otrzyma potwierdzenie tego faktu w postaci informacji wysłanej na adres internetowy podany w formularzu „Zamówienie – wprowadzenie danych” lub „Rejestracja nowego użytkownika”. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia wyśle do Kupującego informacje o dostępności towaru, cenie końcowej, warunkach dostawy i sposobie zapłaty. Akceptacja tych warunków przez Kupującego jest ostateczną formą złożenia zamówienia.

Wysyłka towaru

Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący, przy czym Kupujący wskazuje przewoźnika lub formę dostawy.

Artykuły brakujące

W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w naszym magazynie informujemy o tym zamawiającego na potwierdzeniu zamówienia lub proponujemy alternatywny produkt. Jednocześnie podajemy orientacyjny termin, w którym przewidujemy dostawę brakujących artykułów.

Reklamacje

Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to przewoźnikowi. Inne reklamacje należy bezzwłocznie zgłosić do Działu Sprzedaży.

Zwrot towaru/rezygnacja ze złożonego zamówienia

W wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych pisemnym poświadczeniem, P.P.H.U. SPINPOL H.T. może uznać zwrot zakupionego towaru lub zaakceptować rezygnację ze złożonego, ważnego i potwierdzonego zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak prawo, do fakturowania ewentualnych kosztów powstałych na skutek tej operacji.

Różnice w danych technicznych

Opis i zdjęcia produktów na stronie sklepu internetowego zawierają tylko przybliżone i wybrane informacje na temat artykułów. Ze względu na ciągły postęp w dziedzinie konstrukcji i doskonaleniu artykułów produkowanych zarówno przez firmę SPINPOL H.T. jak i naszych dostawców zastrzegamy sobie możliwość niezgodności niektórych parametrów z danymi publikowanymi w opisach.

Siła wyższa

Okoliczności, na które nie mamy wpływu zwalniają nas z odpowiedzialności za zaistniałe opóźnienia lub błędy
w dostawach. Nie możemy w związku z tym, jeśli chodzi o jakiekolwiek odszkodowanie, ponosić odpowiedzialności za ew. naruszenie umów z trzecią stroną.

Ceny

Ceny podane są w PLN (polski złoty) bez podatku VAT (netto). Zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany na skutek zmian cen półproduktów lub zmian cen u naszych dostawców.

Serwis i naprawy

Jeśli zaistnieje konieczność serwisu lub naprawy towaru kupionego w naszej firmie, przed odesłaniem towaru, należy najpierw skontaktować się z Działem Sprzedaży P.P.H.U. SPINPOL H.T. i uzgodnić powód i warunki naprawy. Każdorazowo należy przesłać kopię faktury zakupu.

SPINPOL H.T. 

 

Regulamin sprzedaży firmy
P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp.j.

 1. Zastosowanie

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp. j. - zwaną dalej “Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanymi dalej “Kupującymi”, o ile umowy te, zawarte w formie pisemnej, nie stanowią inaczej.
 2. Ponadto, do umów zawieranych z Kupującymi, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą niniejsze Warunki Sprzedaży stosują się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

 2. Dane techniczne i informacje

      Dane techniczne i inne informacje zawarte w katalogach, materiałach reklamowych lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny.

 3. Terminy i inne warunki dostawy

 1. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy przewoźnikowi.
 2. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży -faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Kupujący inaczej zadysponuje w formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli zamówienie obejmuje towar, którego chwilowo brak w magazynach Sprzedawcy, to Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego i wyznaczy przybliżony termin dostawy. Jeżeli zamówienie obejmuje chwilowo brakujące towary, Sprzedający wydaje towary będące na składzie, natomiast brakujące będą dosłane oddzielną dostawą natychmiast po uzupełnieniu stanu magazynowego.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy przewoźnikowi.
 7. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.
 8. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona i/lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawiadomić przewoźnika o takim uszkodzeniu lub ubytku towaru.

 4. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym poświadczeniem Sprzedającego, dokonać zwrotu towaru lub żądać jego zamiany. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo, do fakturowania ewentualnych kosztów poniesionych przy tej operacji.
 2. Kupujący może skorzystać z tego prawa pod warunkiem, że na własny koszt prześle Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

 5. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny w katalogach i cennikach Sprzedawcy podane są w złotych.
 2. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może, bez odrębnej zapowiedzi zmieniać je w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych np. wzrostem cen zakupu materiałów i półproduktów, podatków, opłat publicznych lub zmian kursów walut.
 3. Informację o cenie towaru, aktualnej w dniu zamówienia, Kupujący może otrzymać w Dziale Sprzedaży.
 4. Zapłata winna nastąpić, o ile strony nie ustalą inaczej, za zaliczeniem pocztowym. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 6. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.
 2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy
 3. Uznanie weksla lub inne zobowiązania nie są traktowane jako zapłata do chwili ich realizacji.

 7. Reklamacja

      Kupujący zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje należy zgłaszać natychmiast do Działu Sprzedaży.

 8. Gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania towaru w celu dostarczenia Kupującemu.
 3. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien towar obarczony wadami odesłać Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki i przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.
 4. Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, zwrócić Kupującemu otrzymaną sumę pieniędzy odpowiadającą cenie zakupu.
 5. W takim wypadku, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy winien zwrócić Sprzedawcy, na własny koszt i ryzyko, zakupiony towar w ilości i jakości w takim samym stanie, w jakim został mu wydany. Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od sumy pieniędzy zwróconej Kupującemu, równowartości części towarów zatrzymanych przez Kupującego, a w przypadku zwrotu towarów uszkodzonych po ich wydaniu z magazynu Sprzedawcy, także równowartości takiego uszkodzenia.
 6. Zobowiązania Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.
 7. Gwarancja na towary zwrócone Kupującemu po usunięciu wad lub towary wymienione na towar wolny od wad, trwa przez ten sam okres, o którym mowa w pkt. 2, liczony od dnia ponownego wydania danego towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia Kupującemu.
 8. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczaniem.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego, zmianami dokonanymi przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy, naprawami niewłaściwie przeprowadzonymi przez Kupującego lub wynikającymi z normalnego zużycia.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji.

 9. Siła wyższa

      W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, Sprzedający jest zwolniony od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

 10. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.
 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.
 4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do dwukrotności ceny towaru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

 11. Ograniczenia dalszej odsprzedaży, reeksportu itd.

      W przypadku dalszej odsprzedaży, eksportu lub podobnego rozporządzenia zakupionym towarem lub towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się:

 1. Uzyskać wymagane zezwolenia, atesty, homologacje i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów i stosować się do obowiązujących przepisów, np. przepisów dotyczących towarów nie oznakowanych symbolem “B”, (towary sprzedawane według zasad tzw. importu indywidualnego) oraz
 2. Nałożyć na nowego nabywcę towaru te same zobowiązania, które spoczywają na Kupującym zgodnie z powyższym punktem 1.

 12. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

SPINPOL H.T.

 

 

Polityka prywatności
P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp.j.

 

 

Korzystając ze Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Poniższy dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębirstwo Produkchyjno Handlowo Usługowe SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp.j., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010592 , NIP 657-10-24-669.

Z Administratorem danych można się skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

- wysłać email na adres spinpol@spinpol.com.pl,

- zadzwonić pod numer +48 41 345 06 30,

- wysłać list na adres: P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp.j. 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42.

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

- w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep ;

- w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

- w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

 

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

-w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

-w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep;

-w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep;

-w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

-w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

 

Newsletter

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.spinpol.com.pl/sklep, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz ze SPINPOL H.T., bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez SPINPOL H.T. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes SPINPOL H.T. (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

- Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów SPINPOL H.T. przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);

- Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);

- Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

 

3. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom SPINPOL H.T. , w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony SPINPOL H.T. przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez SPINPOL H.T. roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących tworzenie Twojego profilu klienta w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez SPINPOL H.T. Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu) - w przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem).

5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

6. Sprzeciw wobec marketingu (tworzenie profilu Klienta oraz komunikacja marketingowa): W zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Twojego profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla tych celów.

7. Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni), masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową.

10. Prawo do interwencji ludzkiej: Jeżeli –w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę – podlegasz decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, masz prawo w każdym czasie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, zakwestionować decyzję podjętą w ten sposób i zażądać interwencji ludzkiej, tj. włączenia osoby odpowiedzialnej z ramienia SPINPOL H.T. w podejmowanie decyzji co do kierowanych do Ciebie treści marketingowych, ofert, etc.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: spinpol@spinpol.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym www.spinpol.com.pl/sklep. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.spinpol.com.pl/sklep uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

7. Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr , dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;

2. wylogowaniu się ze strony www.spinpol.com.pl/sklep po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.spinpol.com.pl/sklep. Wylogowanie ze strony www.spinpol.com.pl/sklep nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego www.spinpol.com.pl/sklep wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego www.spinpol.com.pl/sklep za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

 

8. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep, opuszczenia Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.spinpol.com.pl/sklep, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne:

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej.

 

SPINPOL H.T.