Normy - stan aktualny.

Na rynku norm w Polsce wreszcie zapanował porządek. Wreszcie dysponujemy jednolitymi normami zgodnymi ze swoimi odpowiednikami na świecie i w Europie. Są to:

PN-EN 62305-1
Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 62305-2
Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3
Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4
Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

W nowych normach znajdziemy:

· PN-EN 62305-1

 • rodzaje strat, źródła uszkodzeń i odpowiadające im ryzyka - informacje podstawowe.
 • podstawowe kryteria ochrony LPZ, LPL, redukcja uszkodzeń i awarii.
 • parametry i kształty prądu piorunowego, kombinacje udarów występujących przy wyładowaniu.
 • układy do symulacji prądów piorunowych.
 • oddziaływanie pioruna na komponenty systemu ochrony odgromowej.
 • analiza przepięć w różnych punktach instalacji.

· PN-EN 62305-2

 • uszkodzenia i straty.
 • szczegółowa procedura obliczania komponentów ryzyka.
 • przykładowe analizy dla różnych budynków.
 • Kalkulator Oszacowania Ryzyka (RAC).

· PN-EN 62305-3

 • szczegółowe procedury planowania, projektowania, budowy i konserwacji LPS.
 • klasa LPS.
 • ochrona odgromowa zewnętrzna.
 • ochrona odgromowa wewnętrzna.
 • przeglądy i konserwacje.
 • środki ochrony przed obrażeniami spowodowanymi napięciami krokowymi i dotykowymi.
 • informacje na temat instalacji odgromowych w bu-dynkach z ryzykiem eksplozji - Aneks D.
 • duża ilość rysunków poglądowych.

· PN-EN 62305-4

 • LPMS - kompletny system ochrony przed LEMP.
 • strefy ochrony odgromowej LPZ.
 • uziemienia, połączenia wyrównawcze, połączenia wyrównawcze na granicach stref.
 • ekranowanie i trasowanie linii wewnętrznych.
 • skoordynowana ochrona SPD.
 • plan postępowania z LPMS od etapu wstępnej analizy ryzyka do etapu kontroli okresowych.
 • ponowne zdefiniowanie i określenie w procesie inwestycyjnym roli "Eksperta w dziedzinie ochrony odgromowej".

Kolejnym ważnym dokumentem w dziedzinie normalizacji, może stać się grupa norm dotycząca jakości elementów. Są to normy serii PN-EN 62561- Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) z arkuszami:

- PN-EN 62561-1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych.
- PN-EN 62561-2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.
- PN-EN 62561-3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych.
- PN-EN 62561-4: Wymagania dotyczące wsporników.
- PN-EN 62561-5: Wymagania dotyczące skrzynek złącz kontrolnych uziomów i przepustów fundamentowych.
- PN-EN 62561-6: Wymagania dotyczące liczników uderzeń pioruna.
- PN-EN 62561-7: Wymagania dla środków poprawiających uziemienie.

Niezwykle pomocnym okaże się zapewne przegłosowany w PKN dokument:
"Załącznik krajowy NA. Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony."

Jest to odopwiedź PKN KT 55 na problemy zgłaszane przez projektantów, a związane z obliczaniem poziomu ochrony programen RAC.
Przykładowo, do klasy budynków z I poziomem ochrony zaliczono:
wytwórnie i składy materiałów wybuchowych, składy amunicji, zakłady pirotechniczne, części budynków ze strefami wybuchowymi, instalacje oczyszczalni ścieków, instalacje gazów/płynów palnych, obiekty intensywnej terapii, centra nadzoru i obsługi linii lotniczych.

Pełny wykaz budynków z przyporządkowanymi poziomami ochrony znajdą Państwo na stronach PKN lub na naszej stronie w dziale porady. Dokument taki wyeliminuje zapewne takie sytuacje kiedy, postępując zgodnie z normą, projektant nadawał chłodni kominowej pierwszy poziom ochrony.